94332
 • Balkon Kapatma Nedir ?

  Balkon kapatma , üstü açık olan bir balkonun çatı yapılarak,olumsuz hava şartlarından etkilenmemesini sağlayan uygulamalar bütünüdür .
 • Balkon Kapatma Nasıl Yapılır ?

  Çeşitli ebatlarda ve formatlardaki balkonların dış ölçüleri,saçak payları ve eğim payları hesaplanıp uygun kalınlıktaki ahşap karkas ( Taşıyıcı aksam ) kurulması ,sonrasında lambiri veya tahta döşenmesi,su izolasyonu ve çatı kaplaması ,detay uygulamaların yapılması ( dere,oluk,cam cila vs )  ile balkon kapatma uygulaması yapılır 
 • Balkonumun Ölçülerini Nasıl Hesaplarım ?

  Balkonun kare,diktötrgen ve buna yakın formattaysa iki farklı uzunluğunu ölçüp birbiriyle çarpamanız sonucu taban alanını bulmuş olursunuz.Bulduğunuz taban alanına eğim ve çıkıntı ( Saçak Payları ) nı eklemek suretiyle toplam balkon kapatma alanı bulur

  Örnek vermek gerekirse ; 5 metre en ve 3 metre boy toplam 15 m2 taban alanı toplar
  15 m2 * %20 eğim = 3 m2
  15 m2 *25 cm saçak = 3.75 m2 
  Toplam = 15 m2+4,5 m2+3.75 m2 = 21.75 m2
 • Balkon Kapatma da Metal mi Ahşap mı Kullanmalıyım ?

  Bu sorunun cevabı oldukça basittir.Metal ve ahşap arasındaki kıyaslama bağımsız kuruluşlarca yapılmış ve ahşabın metale göre mukavemet ve uzun ömürlü oluşu tespit edilmiştir.Korozyon ve metale göre esneklik diğer önemli tercih nedenidir.
 • Balkonu Kapattığım Zaman İçerisi Karanlık Olur mu ?

  Balkon Kapatmalarda en önemli hususlardan bir tanesi aydınlatmaya olan etkisidir.Kapatılan bir balkon içerideki yaşam alanın % 20 oranında etkiler .Bu oran bilinçsizce ve uygun eğim ve diklikte yapılmayan çatılarda daha da artar dolayısıyla uzman ve ehil usta veya firmalara balkon kapatmanız halinde memnun edici sonuçlar alabilirsiniz 
 • Balkon Kapatma Ne Kadar Sürer ?

  Ortalama 10 m2 lik bir balkon kurulumu 1 gün cila ve izolasyon ile beraber teslim süresi 2 gündür., 10-20 m2 arası balkonlar 3 gün içerisinde montajı tamamlanır.
 • Balkon Kapatma da Kullanılan Ahşap Malzeme Zamanla Çürür mü ?

  Ahşap malzemenin dış hava şartlarıyla temas eden tek kısmı taşıyıcı direklerdir ki onlar da daha uzun ömürlü olması için dolgu ve cam cila uygulamalarında geçer .Diğer ahşap aksam selülozik dolgu ve seffaf cam cila uygulamaları ile çok daha uzun ömre sahip olmaktadır.
 • Balkon Kapatma Yasal mı ?

  Balkon Kapatma,pergola,kamelya,çardak yapmak yasaldır ! Yasal olmayan kısmı balkon olarak projede ve planda yer alan bir alanı odaya çevirmektir.Aşağıda kanun ve ilgili madde yer almaktadır detaylı incelendiğinde balkon kapatmanın yasal olduğu ve izin alınmak suretiyle kapatılabileceğidir.İzinsiz yapılan tüm yapılarda cezai müeyyide vardır Fakat cezai yaptırımlarda -yıkım yoktur-Metrekare başına ceza kesilir .
   
  İmar Kanunu madde 34 e göre , her türlü yapı için izin alınması ve izinsiz uygulamalar hakkında yaptırım uygulanması esastır.Bu madde detaylı incelendiğinde öncelikle -yapı- nın tanımını yapmak ,daha sonra izin alınmaması durunda ne olacağını incelemek gerekir ; 
   
  YAPI : İmar Kanunu 5. Maddede yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Buna göre, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile her tesis yapıdır. Balkon, çatı, duvar gibi binanın inşaat ile yapılan her bir kısmı tek başına yapıdır.
   
  RUHSAT : İmar mevzuatı açısından yapı ruhsatı, izne bağlı bir yapının yapılabilmesi için yetkili idarenin izin verdiğine dair, belirli bir ada ve parselde, kimin hangi tür inşaat yapacağına izin verildiğini, gerekli harç ve vergilerin de ödendiğini gösteren belgedir.
   
  O halde yapı ruhsatı için öncelikle imar mevzuatına göre izne tabi bir yapı sözkonusu olmalıdır. 
  İmar Kanunu 21. Maddeye göre; Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
  (26. Maddede kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsatı düzenlemekte olup, bu yapıların imar planlarına aykırı ve ruhsatsız yapılabileceği anlamı içermemektedir. Buradaki düzenleme, kamuya ait 26. Maddede yazılı yapı ve tesisler için yapı ruhsatı için gereken belgeler ve usul bakımından kolaylık sağlanmasına yöneliktir.)
  Esasen 26. Maddede yazılı yapılar, yapı ruhsatı alınmasını zorunlu kılan 21. Maddenin istisnası değildir. Zira 26. Madde devamında, burada yazılı yapılar bakımından hangi hal ve şartta ruhsat verileceği belirtilmiştir. 
   
  İmar mevzuatına göre, ruhsat gerektirmeyen yapı; Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar başlıklı 27. Maddede sayılı yapılardır. Maddeye göre; Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.
  27. maddede belirtilen istisna dışında, İmar Kanunu m21 devamında inşai faaliyet olarak görülmeyen bazı tadilat ve tamiratlar için yapı ruhsatı gerekmediği belirtilmiştir. Zira 
  Kanunun 5. Maddesinde tanımlı yapı kavramı, yukarıda da belirtildiği gibi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile yapılmış olması gerekir. İnşai faaliyet olarak görülmemesi nedeniyle tek başlarına yapı kavramına girmeyen bazı tadilat ve tamirler 21. Maddenin devamında sayılmış ve ruhsat gerektirmediği belirtilmiştir.
  Maddeye göre; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.
  Burada sayılı tamir ve tadilatlar dışında, Belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliğinde belirtilen taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilat ve tamiratların da ruhsata tabi olmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, yasada sayılanlar arasında yer almasa bile, ilgili Belediyenin hazırladığı imar yönetmeliğinde sayılmış başka tamirat ve tadilatların da taşıyıcı unsuru etkilememek kaydıyla ruhsata tabi olmayacağı açıktır. Örneğin, yasada yazmasa bile ilgili yer İmar Yönetmeliğinde gabarisi değişmemek kaydıyla yapılan kot tadilatlarının ruhsata tabi olmadığı belirlenmiş olabilir. Bu durumda, belediyece hazırlanan İmar planında yer alan istisna uyarınca, bu yolda yapılan tadilat ruhsata tabi olmayacaktır. 
  İmar Kanunu 21. Maddede sayılı olan ve ilgili Belediye İmar Planında belirtilen istisnalar dışında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 63. Maddede yazılı hususlar da ruhsata tabi değildir. 
  Yönetmeliğin 63. Maddesi ne göre;” Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergola ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir. Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için Belediyeye yazılı müracaat edilmesi zorunludur. Bu kapsamda kalmakla birlikte binanın ısı yalıtımını etkileyen işlemler yapılamaz.” Hükmü mevcuttur. 
  Yine yönetmeliğin 59. Maddesinde; Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan karayolu, demiryolu, tünel, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik santralı, sulama ve su taşıma hatları, enerji nakil hatları, boru hatları (doğal gaz boru hattı ve benzeri), silo, rafineri gibi enerji, sulama, tabi kaynaklar, ulaştırma hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol kulübesi, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar inşaat ruhsatına tabi değildir. Bu tür yapı ve tesislerin inşasına başlanacağının, ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu tarafından mülkiyete ilişkin bilgiyle birlikte yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi gerekir.
  Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; Belediyeden alınan imar durumuna göre kat nizamı, cephe hattı inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğu ilgili Belediyesine yazı ile bildirildiği takdirde, 58. maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı ruhsatı verilir. 
  İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, ilgili Belediye İmar Yönetmeliği dışında, Plansız alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan istisnalar dışında yapılabilecek tüm yapılar ruhsata tabidir. İnşasına yeni başlanan yapılar gibi, ruhsatlı binada ruhsata tabi inşai faaliyet için de yine izin alınması gerekmektedir.
  İmar mevzuatına aykırı yapılar; ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık şartlarına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar planlarında yol yeşil alan, otopark gibi 3194 sayılı Kanunun 13. Maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış umumi yerlere tecavüz n, kesin inşaat yasağı olan yerlerde yapılan yapılardır.
 • Balkon Kapatma İçin İzin Nereden Alınır ?

  İzinler bağlı olunan belediyelerin Fen İşleri , Yapı Kontrol ve Denetim Birimlerinden alınır.
 • Balkon Kapatma İçin Hangi Belgeler Gereklidir ?

  Tapu,Nüfus Cüzdanı veya varsa vekalet belgeniz ile gitmeniz yeterlidir.
 • İzin Almadan ,İzinsiz Balkonu Kapatırsam Ne Olur ?

  Bu gibi durumlarda sizi balkon kapattığınız için şikayet eden birinin olması yada zabıtanın tespit etmesi gereklidir.İzin almanız için size süre verilir eğer balkonu kapattıysanız imar kanununa muhalefet etmekten ceza alırsınız Ceza Belediye Encümen Meclisi tarafından belirlenir.Yıkım kararı ve beraberınde para cezası alırsınız yıkım fiili olarak uygulanmaz nedenleri basittir; 1-Etrafınızda emsal teşkile eden balkon kapatmaların olması ve emsallerin yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durduracak olması 2-Yıkım işini üstlenecek firmaların ihalelelere katılmaması 3- Belediyelerin balkon kapatmaları yıkacak teknik ekiplerinin olmaması 4- İmar Aflarının sürekli çıkması (Örnek 2004 ,2011,2018 İmar barışları ve sürekli süre uzatılması )
X